Lina och Annica ska jobba med språkutvecklande dans

Lina Andersson och Annica Lindholm Tejfors fick i maj besked om att de tilldelats ett stipendium på 57 000 kronor för att driva ett språkutvecklande projekt med elever på mellanstadiet och gymnasiet.

Fick stipendiumtips på Facebook

Forskningen kring rörelse- och estetiska lärprocesser och hur det påverkar inlärningen har tagit fart de senaste åren. Man har sett en positiv effekt på inlärningen i samband med rörelse och det är något lärarna Lina Andersson och Annica Lindholm Tejfors tagit fasta på. I början av året sökte Lina och Annica stipendium genom Lärarstiftelsen. – Jag snubblade över informationen om att det fanns möjlighet att söka stipendium genom Lärarstiftelsen på Facebook. Jag tänkte att det här blir ju perfekt, då skulle vi kunna genomföra ett större projekt inom det område som vi redan arbetar med, berättar Annica.

Arbetade språkutvecklande på Introduktionsprogrammet

Lina och Annica har sedan 2015 arbetat med de estetiska ämnena för att förbättra språkutvecklingen hos eleverna som gick Introduktionsprogrammets språkinriktning.
– I grundskoleutbildningen finns musik och bild med, men eleverna frågade varför det inte var möjligt att få dansa. Den dåvarande rektorn Annika Fast lyfte då in estetisk verksamhet på schemat, berättar Lina.
Både Annica och Lina märkte att det gav goda resultat, inte bara när det kom till elevernas välmående utan även språkinlärningen. Här kunde eleverna att det förstått till exempel en text som de arbetat med.
– Alla lär sig olika och om man kan komplettera de mer traditionella lärmetoder så kan fler visa att de har förstått, förklarar Annica.

Befäster kunskap med hjälp av muskelminne

En lektion där eleverna får använda de estetiska ämnena för att arbeta med språkinlärning kan te sig på många olika vis. Eleverna läser texter och sedan får de i till exempel gå till danssalen för att gestalta det de läst.
– Det händer att vi lyfter ut ord som eleverna inte känner till sedan innan, pratar om dem och sedan befäster det genom att gestalta det i dans, förklarar Lina.
Annica och Lina har gjort sin läxa och djupdykt i den forskning och studier som gjorts inom området. De har kunnat läsa och även själv se att när eleverna får kombinera läsning med fysisk aktivitet så hjälper muskelminnet till att ge eleverna en förståelse som består.

Såg att idén kunde bli verklighet

Det projekt som startades inspirerade Annica Lindholm Tejfors att studera vidare till SVA-lärare (svenska som andraspråk) och där har hon haft stor nytta av det arbete som de bedrivit på Introduktionsprogrammet. Det fick henne att fundera ytterligare hur man skulle kunna utveckla språkinlärning, även för elever som har svenska som sitt modersmål. När den finansiella möjligheten dök upp kändes idéerna mer verkliga och Annica spånade med Lina kring både ansökan och självaste projektet.

Tilldelades stipendium på 57 000 kronor

I slutet på maj fick Annica och Lina besked om att deras ansökan beviljats och att de tilldelats stipendium på 57 000 kronor för att arbeta språkutvecklande med hjälp av estetiska lärprocesser.
– Vi tänker oss en utomhuspromenad för elever på mellanstadiet som kantas av estetiska uttryck där de både får titta på och att själva utforska och göra. Det handlar om språkutvecklande övningar som är praktiska med text, bilder och skapande, berättar Annica.
Lina och Annica förklarar att det blir ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskola där elever på det estetiska programmet jobbar med gestaltning för mellanstadieelever och de i sin tur får delta i den skapande processen.
– Med alternativa inlärningsformer och redovisningsformer kan fler elever bli inkluderade och nå målen, förklarar Lina.
Annica Lindholm Tejfors och Lina Andersson ser att detta projekt kan bli ett sätt för alla inblandade att utveckla sitt språkkapital.