Söka till gymnasiet

Här hittar du allt du behöver vet om att söka till Holavedsgymnasiet! Har du ändå något du undrar över, kontakta då din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan och Antagning

- Ansökningsperiod från 10 januari till 10 februari 2022. Inloggningsuppgifter kommer från din SYV på grundskolan. Du ansöker på webben senast 10 februari 2022. En justeringsperiod ligger senare under våren från 19 april till 2 maj. Din ansökan kan öppnas för en justering via din SYV på grundskolan. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i början av januari. Om du inte har möjlighet att söka via internet kan du få ansökningsblanketter av din studie- och yrkesvägledare.

Så här söker du till gymnasiet Pdf, 160.3 kB.

- Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i år 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i år 9. Du får då ett slutligt antagningsbesked hemskickat i månadsskiftet juni/juli. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet på internet.


APL - Arbetsplatsförlagt lärande

På samtliga yrkesförberedande program kommer arbetsplatsförlagt lärande (APL) att vara en viktig del av din utbildning. För yrkesprogrammen är kravet att du ska genomföra minst 15 veckors APL . APL innebär att du läser vissa moment av karaktären ute på en arbetsplats.


Behörighet till gymnasieskolan

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan. För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan. De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

– biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

– samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

För estetiska programmet krävs inga specifika ämnen utöver svenska, engelska och matematik, men antagningsprov kan användas.


Betygssystemet

På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Du läser en eller flera kurser kopplade till ett ämne och för varje kurs du läser får du ett nytt kursbetyg som kompletterar tidigare betyg i det ämnet. Från hösten 2011 infördes en ny betygsskala inom gymnasieskolan. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Den nya betygsskalan är tänkt att ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning.


Gymnasieexamen

Från och med hösten 2011 finns två olika examina på gymnasieskolan. En fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Du ska ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.


Gymnasiegemensamma ämnen

I den nya gymnasieskolan finns åtta gymnasiegemensamma ämnen. De gymnasiegemensamma ämnena är:

• svenska/svenska som andraspråk
• engelska
• matematik
• idrott och hälsa
• historia
• samhällskunskap
• religionskunskap
• naturkunskap

Omfattningen av kurserna du kommer att läsa inom de gymnasiegemensamma ämnena varierar mellan programmen. På yrkesprogrammen läser du generellt sett färre kurser inom dessa ämnen än på de högskoleförberedande programmen.


De högskoleförberedande programmen

De fem högskoleförberedande programmen på Holavedsgymnasiet är:

• Ekonomiprogrammet, EK
• Estetiska programmet, ES
• Naturvetenskapsprogrammet, NA
• Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
• Teknikprogrammet, TE


Yrkesprogram

De tio yrkesprogrammen på Holavedsgymnasiet är:

• Barn- och fritidsprogrammet, BF
• Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
• El- och energiprogrammet, EE
• Fordons- och transportprogrammet, FT
• Försäljnings- och serviceprogrammet, FS
• Hantverksprogrammet, HV
• Industritekniska programmet, IN
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
• VVS- och fastighetsprogrammet, VF
• Vård- och omsorgsprogrammet, VO


Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas, om du måste bosätta dig på studieorten. Din hemkommun handlägger och beslutar om rätt till inackorderingstillägg. Ansökningsblanketter finns på Holavedsgymnasiets hemsida under rubriken Elevinformation > Blanketter. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN


Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera sin gymnasieutbildning. Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och är en sammanställning av de ämnen och kurser som du kommer studera och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Den består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, de individuella valen och gymnasiearbetet. Den individuella studieplanen upprättar du tillsammans med mentor/ klassföreståndare och i vissa fall även med din studie- och yrkesvägledare.


Introduktionsprogram

Om du är obehörig när du slutar årskurs 9 finns det möjlighet för dig studera på ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika introduktionsprogram: nämligen programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

- Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

- Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

- Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

- Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Kontakta SYV för mer information.


Karaktärsämnen

Varje program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Kurserna inom karaktärsämnena hittar du bland de programgemensamma kurser, inriktningskurserna och fördjupningskurserna. Du kan också använda det individuella valet till att läsa fler kurser inom karaktären.


Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och är ett alternativ för alla yrkesprogram. Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret. Lärlingsutbildning finns inte på alla skolor, så var noga med att kontrollera vilka skolor som erbjuder denna typ av utbildning.


Riksidrottsgymnasium (RIG)

Elev som söker (förutsatt behörighet till sökt program) ett riksidrottsgymnasium och som blir uttagen av sitt idrottsförbund blir förstahandsmottagen. Observera att man konkurrerar om plats utifrån sitt meritvärde. Uttagningen av idrottsförbundet är bara en förutsättning för att kunna söka. Ansökan till idrottsförbund sker redan i november året före ditt ordinarie gymnasieval.


Nationell idrottsutbildning (NIU)

Elev som söker (förutsatt behörighet till sökt program) en nationell idrottsutbildning och som blir uttagen av sitt idrottsförbund blir i första läget andrahandsmottagen. För att prövas som förstahandsmottagen, och konkurrera om plats utifrån meritvärde, måste ett avtal vara skrivet mellan berörda kommuner samt att man är uttagen av sitt idrottsförbund. Tranås kommun har idag avtal skrivet med Vetlanda (Njudungsgymnasiet, bandy), Jönköping (Sandagymnasiet), Karlskrona samt samverkan inom Östergötland. I övrigt prövas ansökan. Kvarstår andrahandsmottagning sker antagning enbart om plats finns samt att man inte beviljas inackorderingstillägg. Ansökan till idrottsförbund sker redan i november året före ditt ordinarie gymnasieval.


Lokal idrottsutbildning (LIU)

Tranås kommun beviljar inga LIU-varianter utan där blir man andrahandsmottagen.


Skillnaden mellan utbildningarna är att RIG har riksrekrytering, det innebär att du som söker blir förstahandsmottagen samt har chans att få s.k inackorderingstillägg.
NIU har istället en lokal antagning, och om du inte bor på samma ort som NIU-utbildningen erbjuds, är du andrahandssökande (blir antagen i mån av plats efter det att de "egna" sökande kom in och om det efter det fortfarande finns platser kvar).
Om du vill söka till antingen RIG eller NIU behöver du göra två ansökningar. Dels behöver du söka utbildningsplats på ett gymnasieprogram som alla elever - genom ditt antagningskansli och bli antagen i konkurrensen baserad på dina grundskolebetyg. Dessutom måste du göra en ansökan till idrotten genom ditt specialidrottsförbund som i sin tur avgör om du blir antagen till en RIG eller en NIU-plats. Du får därför två antagningsbesked, det ena gäller programmet och det andra gäller idrotten.
Om du vill söka LIU är det en "vanlig antagningsprocess" via antagningskansliet på dina grundskolebetyg, och du behöver inte bli antagen genom ditt idrottsförbund


Samverkansavtal

Fritt sök inom samverkan innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor som den egna kommunens elever. Samma regler gäller för övriga kommuner om hemkommunen/samverkan saknar gymnasieprogrammet och (i vissa fall) inriktningen.

Fritt sök utanför samverkan så kallat frisök i hela landet. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning var som helst i landet, men kommer endast bli antagen i mån av plats. Observera att du inte kan få inackorderingsbidrag om du utnyttjar möjligheten med frisök utanför samverkan.

Är du folkbokförd i Tranås gäller samverkan med Eksjö, Nässjö och hela Östergötland. Det gäller också om du skulle sakna betyg i något av ämnena matematik eller engelska så kallat Programinriktad val (IMV). Samverkan gäller inte för Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA) eller Språkintroduktion (IMS).


Språk

På gymnasieskolan finns många möjligheter att läsa språk. I vissa program är språk obligatoriskt och ingår i karaktären, på andra program väljer du till språk som individuellt val. Var därför noga med att kolla vad som gäller för det program som du tänker studera på. Du har rätt att läsa spanska, tyska eller franska som nybörjarspråk på gymnasiet. - Engelska och Moderna språk Alla kursplaner i Engelska och Moderna språk, för grundskola såväl som för gymnasieskola, är utformade i sammanlagt 7 steg om vardera 100 poäng. De olika kurserna bygger på varandra. Har du exempelvis läst steg 2 på grundskolan så fortsätter du med steg 3 på gymnasiet. På gymnasiet kan du läsa engelska steg 5, 6, och 7. - Modersmål Ämnet vänder sig till elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk. Modersmål kan läsas som ersättning för undervisning i moderna språk (annat språk än svenska eller engelska), som utökad kurs eller som individuellt val.


Studiebidrag

Till och med det år du fyller 20 år. Det är för närvarande 1250 kr per månad och kräver ingen ansökan. Det kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan och betalas ut för fyra månader under höstterminen och sex månader under vårterminen om du studerat på heltid. Studiebidraget ersätter barnbidraget. Du får barnbidrag t o m det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag fr o m kvartalet efter det att du fyller 16 år. Ett inkomstprövat bidrag som kan utgå om familjens inkomster understiger en viss nivå, för närvarande 125 000 kr per år.


Vägledning

Att välja innebär att fatta ett beslut. Det är inte alltid så lätt. För att kunna fatta ett beslut behöver du först och främst:

 • Kunskap om dig själv
 • Kunskap om alternativen

Du behöver också sätta dig in i vilka konsekvenser de olika alternativen får för dig och koppla samman dina egna önskemål med alternativens utbyte och krav. Detta i sin tur kan hjälpa dig att själv styra och påverka dina val och fatta dina egna beslut. Du kan behöva tala med en studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa dig att strukturera upp och bena ut olika alternativ som passar dina önskemål och behov.

Ett bra sätt att öka sin kunskap om alternativen kan vara att ta reda på vad olika yrken egentligen innebär.

Vad gör egentligen en läkare?
Vad gör en hortonom?
Vad betyder account manager?
Vad innebär det att arbeta som arkeolog?

Dessa frågor och många fler kan du få svar på genom Skolverkets egen hemsida med info om alla program och länkar till yrken samt Arbetsförmedlingen(Länk: yrken/studier)

Kontakta gärna våra Studie- och yrkesvägledare om du undrar över något mer.

Kontakta
studie- och yrkesvägledare

Inger Johansson

 • Administration, handel och varuhantering
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Försälljnings- och serviceprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård-och omsorgsprogrammet

  inger.johansson@tranas.se
  Tel 0140-685 04

Britt-Marie Rolf

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Introduktionsprogrammet
 • Samhällsvetenskaps-programmet

  britt-marie.rolf@tranas.se
  Tel 0140-685 12

Christina Hallström

 • Individuella programmet inom gymnasiesärskolan


christina.hallstrom@tranas.se
Tel 0140-685 20